Sol·licitud de preinscripció i documentació que cal presentar

4 de març 2013, 12:40 publicada per Usuari desconegut


Documentació

a) Juntament amb la sol·licitud, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.

Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE).

Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).

Targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.

b) A més a mes, les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que ho acredita.Comments